ĐỒNG HỒ TÁP LÔ XE HOWO - Tình trạng tiêu thụ nhiên liệu

ĐỒNG HỒ TÁP LÔ XE HOWO - Tình trạng tiêu thụ nhiên liệu 


Nó được sử dụng để hiển thị tình trạng tiêu thụ nhiên liệu của xe có động cơ đường ống cao áp. Nó sẽ không hiển thị giao diện này nếu xe không được trang bị động cơ đường ống cao áp.

Mục 1: Hiển thị tiêu thụ nhiên liệu quãng đường đi ngắn (Qtrip):

Nhấn nút thiết lập giảm quãng đường đi ngắn/tiêu thụ nhiên liệu quãng đường đi ngắn trên cụm đồng hồ táp lô tổ hợp và giữ trong hai giây, tiêu thụ nhiên liệu quãng đường đi ngắn (Qtrip) sẽ được thiết lập lại.

Mục 2: Hiển thị tổng tiêu thụ nhiên liệu động cơ (Qtotal)

Mục 3: Hiển thị tiêu thụ nhiên liệu giờ (Qinst)

Mục 4: Hiển thị tiêu thụ nhiên liệu (mỗi 100 km) (Q100km):

Khi giá trị của Q100km trên 150 L/100 km, hủy bỏ hiển thị tiêu thụ nhiên liệu (1/100km), sẽ chỉ hiển thị tiêu thụ nhiên liệu giờ